Όροι και προϋποθέσεις

MΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Με το μισθωτήριο αυτό η εταιρεία Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL) εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο που αναφέρεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος, σύμφωνα με τους κάτωθι αναγραφόμενους όρους του οποίου αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα, αφού έλαβε πλήρη γνώση αυτών.

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενικά κατάσταση και χωρίς ελαττώματα και είναι απόλυτα κατάληλο για τη χρήση που το προορίζει. Ρητώς τονίζεται ότι κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο μισθωτής αφού ερωτήθηκε σχετικά δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη ως προς την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην U-SAVE το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που συνοδεύουν το αυτοκίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από την συμφωνία. Στην αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην U-SAVE εκτός από το μίσθωμα και επιπλέον αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της από την καθυστέρηση επιστροφής και από τις φθορές που προκλήθηκαν στο όχημα. Η U-SAVE διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του μισθωτή, εάν και εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων της συμφωνίας αυτής ή των κειμένων διατάξεων γενικά ή κατά τρόπο αντίθετο προς τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές ή την καλή πίστη.

2. ΖΗΜΙΕΣ κ.λπ.

Α) Σε κάθε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) ο μισθωτής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να καταβάλει το σύνολο των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν εάν ο ίδιος (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν οδηγός παραβίασε τους όρους της συμφωνίας αυτής, οι οποίοι και θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις, νομικές ή αστυνομικές διατάξεις ή ασφαλιστικούς κανονισμούς από πρόθεση ή από αμέλεια έστω και ελαφρά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην τυχερών γεγονότων. Ομοίως στην περίπτωση αυτή η U-SAVE θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή εκτός από το ποσό της μίσθωσης και χρέωση τουλάχιστον 100 χλμ. ως ημερήσια αποζημίωση έως ότου το αυτοκίνητο, ή εκείνο που δόθηκε σε αντικατάστασή του, παραδοθεί σε αυτή (U-SAVE). Η υποχρέωση της απόδειξης μικρότερης ζημιάς βαρύνει τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει μέριμνα για την προστασία και αποτροπή μερικής ή ολικής κλοπής του αυτοκινήτου και τη διάρρηξη του αυτοκινήτου. Ομοίως, ο μισθωτής ευθύνεται για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια του αυτοκινήτου (ολική καταστροφή, κλοπή, πυρκαγιά κλπ), την αξία του οποίου υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα, ακόμα και εάν η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια.

Β) Κατ’ εξαίρεση ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή κλοπή μερική ή ολική (εκτός αν αυτές προκλήθηκαν από δική του πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια (έστω και ελαφριά) του εκμισθωτή ή εξουσιοδοτημένου οδηγού), εφόσον έχει αποδεχθεί τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη και έχει καταβάλει την ανάλογη επιβάρυνση και τηρήσει τους σχετικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Γ) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για ζημιά του αυτοκινήτου που οφείλεται σε σύγκρουση εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους αυτής της συμφωνίας και έχει δεχτεί μικτή ασφάλεια κατά την έναρξη της μίσθωσης βάζοντας την μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη «αποδέχομαι» στην πίσω πλευρά αυτής της σελίδας. Εάν ο μισθωτής δεν δεχτεί μικτή ασφάλεια η ευθύνη του παραμένει στο ακέραιο.

Δ) Καταστροφή ελαστικών (τροχοί), καθρεφτών, κεραιών, ζημιές στο πάνω και κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στην οροφή, στις κουκούλες (για τα Cabrio αυτοκίνητα) και το εσωτερικό (καψίματα, σχισίματα, λεκέδες, άμμος κ.ά.) καθώς και όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα (ράδιο-cd, navigator κτλ.) δεν καλύπτονται είτε ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός έχει δεχτεί ή όχι την μικτή ασφάλεια.

Ε) Ζημιές κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο.

Ζ) Περαιτέρω ο μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο μισθωτής θα καταβάλλει κατά την έναρξη της μίσθωσης, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά τα παρακάτω ποσά:

Α) Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων βάσει των τιμών που αναφέρονται στην συμφωνία αυτή.

Β) Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις παράδοσης και παραλαβής που αφορούν την συμφωνία αυτή.

Γ) Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.

Δ) Οποιαδήποτε έξοδα της U-SAVE συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης.

Ε) Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην U-SAVE λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η U-SAVE. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.

Ζ) Οποιοδήποτε ποσό που μπορεί να απαιτηθεί για την αντικατάσταση ελαστικών που καταστράφηκαν, καθώς και την επισκευή οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

Η) Το πάγιο ποσό των 20,00 ευρώ που αναφέρεται στο παρόν υπό τον τίτλο «υπηρεσία ανεφοδιασμού καυσίμων» αν ο μισθωτής δεν επιστρέψει το αυτοκίνητο στο ίδιο επίπεδο το καύσιμο όπως το παρέλαβε καθώς και την χρέωση την ποσότητα των καυσίμων που υπολείπονται.

Θ) Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.

Ι) Ο μισθωτής δίδει με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην εκμισθώτρια εταιρεία, να χρεώσει την δηλωθείσα στο παρόν πιστωτική του κάρτα, με κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αντικατάστασης του οχήματος σε περίπτωση απώλειας, μερική ή ολικής κλοπής, καταστροφής κ.λπ, σε περίπτωση που οι ζημίες αυτές δεν αποκατασταθούν από τυχόν ασφαλιστική κάλυψη που θα επιλέξει, αποδεχόμενος από τώρα τις χρεώσεις αυτές ως δίκαιες και εύλογες και ανταποκρινόμενες πλήρως στην αξία παροχής και αντιπαροχής και στο κόστος αποκατάστασης της ζημίας της εκμισθώτριας, παραιτούμενος κάθε δικαιώματος να αρνηθεί ή να προσβάλει τις χρεώσεις αυτές, ή να προβεί σε σχετική αρνητική δήλωση προς την πληρώτρια τράπεζα.

4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κτλ. Οποιαδήποτε επισκευή από τον μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της U-SAVE. Ειδικότερα το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

A) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή έναντι του κομίστρου.

Β) Για να ρυμουλκήσει ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.

Γ) Για αγώνες ταχύτητας γενικότερα.

Δ) Σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Ε) Για υπενοικίαση σε τρίτους.

Ζ) Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.

Η) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός και αν αυτό έχει εγκριθεί από την U-SAVE και αναγράφει στο σχετικό χώρο που υπάρχει στην εμπρός πλευρά της συμφωνίας.

Θ) Για να μεταφέρει ή να μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κ.τ.λ. Ο παραβάτης του όρου ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον μισθωτή ή τον εξουσιοδοτημένο οδηγό του αυτοκινήτου.

Ι) Για σκοπούς παράνομους ή αντικείμενους στους ελληνικούς νόμους.

Κ) Για μεταφορά σε πλοία.

Λ) Εκτός Ελλάδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της U-SAVE.

Μ) Απαγορεύεται στον μισθωτή να αφαιρεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να καταστρέφει τις αυτοκόλλητες ενδείξεις ή σήμα της εκμισθώτριας εταιρείας επί του αυτοκινήτου ευθυνόμενη σε αντίθετη περίπτωση το κόστος αποκατάστασής τους ανερχόμενο σε αντίθετη περίπτωση το ποσό των 30 ευρώ.

5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την U-SAVE τουλάχιστον 48 (σαράντα οχτώ) ώρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει την έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή αυτοκινήτου, σε περίπτωση παράτασης ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της παράτασης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε για αντικατάσταση. Η χρέωση μετά την συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ορίζεται από την U-SAVE.

Αν ο μισθωτής επιθυμεί την μείωση της μίσθωσης και την επιστροφή του αυτοκινήτου νωρίτερα από την συμφωνημένη ημερομηνία επιστροφής, υποχρεούται να ενημερώσει την U-SAVE τουλάχιστον 48 (σαράντα οχτώ) ώρες πριν τη νέα λήξη της μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση η U-SAVE δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να επιστρέψει μέρος του μισθώματος στον μισθωτής για τις ημέρες που ο μισθωτής δεν κράτησε το αυτοκίνητο και τυχόν έξοδα για την παραλαβή του αυτοκινήτου εκτός γραφείου επιβαρύνουν τον μισθωτή.

6. ΕΥΘΥΝΗ

Η U-SAVE ευθύνεται μόνο για απώλεια ή ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή οι τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης εφόσον αυτές οφείλονται σε πρόθεση ή σε βαριά αμέλεια της U-SAVE. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η U-SAVE καμία ευθύνη και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της. Η U-SAVE ουδέποτε ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά ή απώλεια εισοδήματος του μισθωτή.

7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κ.λπ.) ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε 24 (εικοσιτέσσερις) ώρες να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

Α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία για την εξακρίβωση τυχόν υπαιτιότητας τρίτου και την περίθαλψη τυχόν τραυματιών.

Β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα ή πληροφορία από κάθε τρίτο.

Γ) Να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων.

Δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο στην U-SAVE.

Ε) Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος.

ΣΤ) Να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην U-SAVE.

Ζ) Να περιμένει στον τόπο του ατυχήματος την αστυνομική και την φροντίδα ατυχήματος.

Η) Να λάβει μέριμνα για το αυτοκίνητο και να μην αποχωρήσει από τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Α) Η U-SAVE παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που οι όροι του ελέγχθηκαν από τον μισθωτή και έγιναν αποδεκτοί από αυτόν.

Β) Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και άλλοι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων εκτός εάν ο μισθωτής έχει αποδεχτεί προσωπική κάλυψη ατυχημάτων κατά την έναρξη της μίσθωσης μονογράφοντας στο τετράγωνο με την ένδειξη «Αποδέχομαι», στην εμπρός πλευρά της συμφωνίας αυτής, δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών της U-SAVE ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο.

Γ) Οι αποσκευές και τα υπόλοιπα αντικείμενα που αποτελούν ιδιοκτησία του μισθωτή ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η U-SAVE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κλπ αυτών καθώς επίσης οι επιβαίνοντες υποχρεούνται να μην έχουν τα προσωπικά αντικείμενά τους σε εμφανή σημείο στο αυτοκίνητο ώστε να αποφεύγεται η διάρρηξη του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι εξαιρέσεις στις παραγράφους 7 Α, Β του παρόντος περί κάλυψης λόγω αμέλειας.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η U-SAVE έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή και μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση σχετικά με τη μίσθωση αυτή.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α) Το αυτοκίνητο ανήκει πάντα στην U-SAVE Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Το παρών είναι μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της U-SAVE. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.

Β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με τον μισθωτή.

Γ) Ομοίως σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιο αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με το αντιπροσωπευόμενο.

Δ) Η συμφωνία αυτή υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της U-SAVE και του μισθωτή.

Ε) Καμία ενέργεια της U-SAVE δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και το παρών συμβόλαιο.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από τη μίσθωση αυτή μεταξύ της U-SAVE και του μισθωτή θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο ενοικιαστής που με την υπογραφή του δέχεται την ασφάλιση, συμφωνεί να καταβάλλει ένα επιπλέον ποσό επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της U-SAVE, δέχεται δε μόνον τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της U-SAVE ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο.

13. ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό απαλλαγής κατ’ ατύχημα / ζημιά η οποία ορίζεται από την U-SAVE, όταν αποδεχτεί τους σχετικούς όρους της μικτής ασφάλειας με την υπογραφή του και καταβάλλει επιπλέον ένα ποσό το οποίο υπολογίζεται επί ημερήσιας βάσεως σύμφωνα με το τιμολόγιο που υπολογίζεται κάθε φορά. Με τη συμφωνία ότι ο ενοικιαστής θα τηρεί κατά το χρόνο της μισθώσεως, οδηγήσεως κλπ τις διατάξεις του ΚΟΚ και τους όρους του παρόντος συμβολαίου. Αυτός ο όρος ακολουθεί την κύρια σύμβαση της μισθώσεως και η αποδοχή αποδεικνύεται με την υπογραφή του ενοικιαστού και του εκπρόσωπου της U-SAVE.

14. ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με 30 ευρώ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις ΚΟΚ κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της U-SAVE για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση των 50 ευρώ πέραν του κόστους της παράβασης.

Επίσης σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων ο μισθωτής θα χρεώνεται την ενοικίαση του αυτοκινήτου μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

Η U-SAVE μπορεί να χρεώσει την πιστωτική κάρτα του πελάτη για την πληρωμή των προστίμων.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!